1. obveščanje javnosti o poteku izvajanja aktivnosti projekta

Naziv operacije

Vino in Olje

Akronim operacije

Vino in Olje

Vodilni partner:

FIRM d.o.o., Cesta v Mestni log 055, 1000 Ljubljana

P.E.: Benčičeva ulica 12, 6000 Koper

Partnerji:

/

Vsebinska utemeljitev operacije:

Operacija spodbuja inovativne in okoljsko trajnostne prakse oziroma rešitve v kmetijstvu ter trženju lokalnih ekoloških živil, z glavnim namenom krepitve konkurenčnosti kmetijstva, dodajanja vrednosti lokalnim kmetijskih pridelkom  ter varovanja okolja in narave.

Operacija prinaša mnoge pozitivne učinke oz. vplive na območje, zlasti: večja konkurenčnost kmetijstva, krepitev znanj, okoljske ozaveščenosti in sodelovanja med kmeti, lastniki oljarn in ostalimi deležniki v kmetijstvu, razvoj socialnega podjetništva, kratkih verig prodaje, in ekološkega kmetijstva, manjše onesnaževanje okolja in narave ter ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu ter krepitev povezovanja oz. izmenjave med podeželjem in urbanimi deli območja in možnosti za nova delovna mesta v kmetijstvu in agropodjetništvu.

Cilji operacije:

Glavni cilji operacije so spodbujanje inovacij v kmetijstvu: operacija uvaja in spodbuja inovativne in okoljsko trajnostne tehnologije ter socialne inovacije v kmetijstvo in trženje lokalnih pridelkov. Dodajanje vrednosti lokalnim kmetijskim pridelkom in dvig lokalne samooskrbe: operacija  povečuje prepoznavnost in prisotnost lokalnih živil na trgu. Spodbujanje povezovanja akterjev in socialnega podjetništva: operacija ustvarja pogoje za krepitev povezovanja lokalnih proizvajalcev, zlasti pridelovalcev vina. Ohranjanje narave in okolja ter biodiverzitete v kmetijstvu: operacija uvaja tehnologijo za namene skupne uporabe.

Rezultati operacije:

V okviru 1. faze operacije smo:

  • najeli primerno strojno opremo
  • obveščali javnost
  • izdelali spletno stran
  • izdelali APP – spletno trgovino za več ponudnikov
  • izdelava celostne grafične podobe
  • ustvarili Socialne profile (FB, Instagram,…)

Prva faza bo zaključena predvidoma 28.03.2023

V okviru 2. faze operacije bomo:

  • najeli primerno strojno opremo
  • obveščali javnost
  • vključili vsaj 20 ponudnikov

Druga faza bo zaključena predvidoma 28.06.2023

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja